Viktoriya Li

Moskva - Liga Pro 09/12 14:00 - Viktoriya Li v Anna Bulankina 8-5
Moskva - Liga Pro 09/12 12:00 - Viktoriya Li v Anna Bulankina 5-6
Moskva - Liga Pro 09/12 11:00 - Ekaterina Bespalova v Viktoriya Li 3-3
Moskva - Liga Pro 09/12 10:00 - Irina Skachkova v Viktoriya Li 11-11
Moskva - Liga Pro 09/12 09:00 - Viktoriya Li v Diana Loginova 10-8
Moskva - Liga Pro 09/11 13:31 - Viktoriya Li v Anna Bulankina 4-6
Moskva - Liga Pro 09/11 13:00 - Irina Skachkova v Viktoriya Li 6-9
Moskva - Liga Pro 09/11 11:30 - Ekaterina Bespalova v Viktoriya Li 2-3
Moskva - Liga Pro 09/11 10:00 - Viktoriya Li v Diana Loginova 8-3
Moskva - Liga Pro 09/11 08:15 - Viktoriya Li v Anna Bulankina 12-12
Moskva - Liga Pro 09/10 13:35 - Anna Bulankina v Viktoriya Li 4-11
Moskva - Liga Pro 09/10 13:00 - Viktoriya Li v Diana Loginova 0-0
Moskva - Liga Pro 09/10 12:00 - Ekaterina Bespalova v Viktoriya Li 5-6
Moskva - Liga Pro 09/10 10:30 - Viktoriya Li v Anna Bulankina 9-11
Moskva - Liga Pro 09/10 09:30 - Irina Skachkova v Viktoriya Li 7-6